Kallelse till Årsmöte den 4 juni

14 maj 2019 22:50


Informationsmöte startar kl 18:00 inför nedan enligt stadgarna redan bestämda agenda för Årsmötet.

Årsmöte startar kl 18:30. Plats: Klubblokalen/Cafeterian Kirsebergs Ishall.

I skrivande stund är framtiden fortfarande osäker, möjliga lösningar diskuteras fortfarande. Målsättning är givetvis att den ekonomiska situationen ska lösas.

Om så inte blir fallet kommer Årsmötet ställas in och meddelas via hemsidan. Men med förhoppning om en lösning kallar vi därför till Årsmöte med tre veckors framförhållning enligt stadgarna.

Information om föreningens ekonomi och situation kommer skickas ut så snart det finns något att förmedla. Detta kommer alltså att ske innan Årsmötet.

/Styrelsen IK Pantern

Agenda Årsmöte (enligt stadgar)

 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.

 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

 3. Fastställande av dagordningen.

 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.

 5. Val av justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, samt rösträknare.

 6. Sektionsstyrelsernas och Styrelsens verksamhetsberättelser samt resultat- och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret.

 7. Revisorernas berättelse över Styrelsens och sektionsstyrelsernas förvaltning under det senaste räkenskapsåret.

 8. Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för den tid revisionen avser.

 9. Fastställande av medlemsavgifter.

 10. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret.

 11. Val av a) föreningens ordförande, tillika Styrelsens ordförande, för en tid av ett (1) år;

b) halva antalet ledamöter i Styrelsen för en tid av Två (2) år;

(Under punkt b ska även halva antalet ledamöter i Styrelsen för en tid av Ett (1) år väljas, med anledning av de avhopp som varit under det gångna året)

c) Två suppleanter i Styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av Ett (1)år; d) två revisorer jämte suppleant för en tid av ett år, i detta val får inte Styrelsens ledamöter och ej heller sektionsstyrelsens ledamöter delta;

e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall vara sammankallande;

f) beslut om erforderligt antal ombud till SDF-möten.

 1. Godkännande av sektionsmötens val av sektionsstyrelse.

 2. Behandling av förslag, som väckts av Styrelsen eller inlämnats till Styrelsen av sektionsstyrelse eller röstberättigad medlem minst 21 dagar, dock för förslag om stadgeändring eller upplösning av föreningen skall inlämnas senast 30 dagar, före mötet.

 3. Övriga frågor.

/Styrelsen IK Pantern