Svenska Spel

IK Pantern överklagar till Appellationsnämnden

Publicerad: 2017-06-22 18:04

Svenska Ishockeyförbundets Appellationsnämnd

Box 5204

121 16 Johanneshov

  

Malmö den 22 juni 2017 

 

Överklagande

Klagande:

IK Pantern

Org. nr 846001-0088 

Österhagsgatan 3, Kirsebergs Ishall

212 22 Malmö

Ombud:

Per Olsson

MAQS Advokatbyrå Malmö KB

Box 226

201 22 Malmö

Tel: 040-664 26 24,fax: 040-664 26 10

E-post: [email protected]

 

Karin Hultgren

MAQS Advokatbyrå Malmö KB

Box 226

201 22 Malmö

Tel: 040-607 20 75,fax: 040-664 26 10

E-post: [email protected]

Motpart:

Svenska Ishockeyförbundets Licensnämnd 

 

Överklagat beslut:

Licensnämndens beslut av den 21 juni 2017 avseende elitlicens och nedflyttning i seriesystemet

                                    

I egenskap av ombud för IK Pantern, och med stöd av bilagd fullmakt, hänvisar vi till vad som tidigare framförts och ingivits i ärendet och får utöver detta anföra följande. 

1                   Yrkande

IK Pantern yrkar att SIF:s Appellationsnämnd (”Appellationsnämnden”) omedelbart ska upphäva Licensnämndens beslut och istället besluta att bevilja IK Pantern licens för spel i Hockeyallsvenskan samt att inte flytta ned IK Pantern i seriesystemet. 

2                   GRUND FÖR ÖVERKLAGANDET

2.1              IK Pantern uppfyller kraven på ekonomisk stabilitet. 

2.2              Beslutet ska upphävas eftersom Licensnämnden genom att fatta beslutet har handlat utöver sin behörighet. 

2.3              Beslutet ska upphävas eftersom det har förelegat särskilda skäl att inte flytta ned IK Pantern i seriesystemet. 

3                   Omständigheter

3.1              Bakgrund

IK Pantern har spelat i Hockeyallsvenskan säsongerna 2015/16 och 2016/17. Under föreningens första år i serien uppställdes inga krav, förutom att föreningen skulle prestera ett positivt resultat och ha ett kapital som överstiger 0 kronor. Inför föreningens andra år i Hockeyallsvenskan ändrades kraven. För att behålla sin plats i serien krävdes att IK Pantern hade ett eget kapital som inte understeg 1 miljon kronor. Inför att årsredovisningen skulle lämnas in hade föreningen sparat ihop 800 000 kr. Eftersom kapitalet understeg kravnivån, lämnade föreningen in en handlingsplan över vilka åtgärder som skulle vidtas för att föreningen skulle återställa kapitalet under det nästkommande året. Med anledning av detta placerades föreningen i ett s k kontrollår.

3.2              Licensnämnden har handlat utöver sin behörighet

Av Licensnämndens beslut framgår att beslutet är grundat på skälen dels att IK Pantern inte har inkommit med de handlingar som krävs för spel i Hockeyallsvenskan och som visar att föreningens egna kapital är återställt, dels att det inte föreligger särskilda skäl att frångå huvudregeln. 

Av 6 p. a) i Reglementet för Licensnämnden avseende Hockeyallsvenskan (”Reglementet”) följer att en förening ska ha stabil ekonomi för att beviljas elitlicens. Av 7 p. i Reglementet följer att även nedflyttning i seriesystemet ska ske för en förening utan stabil ekonomi. Med stabil ekonomi avses, enligt Reglementets 10 p., att en förening varken är på obestånd eller har ett eget kapital (enligt undertecknad och reviderad årsredovisning per den 30 april) under två på varandra följande räkenskapsår som understiger 1 miljon kronor, det senare kallat ”kapitalbrist”.

Om en förening har kapitalbrist kan Licensnämnden ändock bevilja den elitlicens om föreningen lämnar in en handlingsplan tillsammans med årsredovisningen som visar hur föreningen ska återställa kapitalet under nästkommande år, se 11 p. Reglementet. Om elitlicens beviljas placeras föreningen under nästkommande år i ett s.k. kontrollår. Det är sådant kontrollår som IK Pantern placerats i för säsongen 2016/17. 

I 13 p. Reglementet anges att en förening som placerats i ett kontrollår senast den 31 maj ska ge in undertecknad och reviderad årsredovisning för det gångna räkenskapsåret, dvs. kontrollåret, som visar att det egna kapitalet är återställt till den nivå som anges i p. 10. Vidare anges i 13 p. 2 meningen att om det egna kapitalet inte är återställt till denna nivå ska föreningen flyttas ned en division i seriesystemet, om inte särskilda skäl föreligger.  

För att Licensnämnden ska kunna fatta beslut om nedflyttning krävs således att föreningens egna kapital inte är återställt till adekvat nivå senast den 31 maj. Detta är ett rent objektivt rekvisit som innebär att möjligheten för nämnden att besluta om nedflyttning är beroende av om föreningen den 30 april rent faktiskt har ett eget kapital som understiger 1 miljon kronor. 

Det ska särskilt påpekas att i 13 p. anges inget om att nedflyttning ska ske för det fall föreningen inte inom rätt tid lyckas visa att det egna kapitalet inte är återställt eller för det fall föreningen inte inom rätt tid lämnar in undertecknad och reviderad årsredovisning. Licensnämnden har således inte stöd för slutsatsen i skälen för beslutet som lyder ”Eftersom Pantern inte visat att föreningen har återställt kapitalet ska föreningen nedflyttas i seriesystemet.” 

Den 30 april har IK Pantern haft ett eget kapital som inte understigit 1 miljon kronor. Före beslutet har licensnämnden mottagit IK Panterns verksamhetsberättelse för 2016/2017 innehållande aktuell balansräkning per den 30 april 2017, Bilaga 1. Den utvisar att det fanns tillräckligt kapital för att bevilja elitlicens. Verksamhetsberättelsen är förvisso inte reviderad av den auktoriserade revisorn. Denna handling är dock den enda som licensnämnden vid sitt beslut hade tillgång till. Den ekonomiska redovisningen ger inget stöd för licensnämndens beslut. Det kan noteras att den balansräkning som sedermera återfinns i årsredovisningen marginellt avviker från verksamhetsberättelsen och påverkar inte slutsatsen kring erforderligt kapital. Licensnämnden har därmed inte med stöd av bestämmelsen i 13 p. i Reglementet haft rätt att besluta om nedflyttning.  

Vad gäller påföljder vid för sent inlämnad årsredovisning regleras sådana i 25 och 28 p. i Reglementet. Av dessa bestämmelser följer att en förening med kapitalbrist den 30 april ska ge in sin årsredovisning senast den 31 maj och att Licensnämnden om så inte sker kan anmäla föreningen till Svenska Ishockeyförbundet (”SIF”), som i sin tur kan besluta om föreningen ska bli föremål för påföljder enligt de av SIF utfärdade tävlingsbestämmelserna. Den åtgärd Licensnämnden, mot bakgrund av bestämmelserna i Reglementet, haft möjlighet att vidta med anledning av IK Pantern:s underlåtenhet att lämna in årsredovisningen är alltså att anmäla föreningen till SIF.

Ett beslut om att inte bevilja licens samt flytta ned en förening i seriesystemet är ett oerhört ingripande beslut som får stora konsekvenser för en förenings framtida verksamhet. Sådant beslut kräver självklart ett tydligt regelstöd. Sådant stöd går i det aktuella fallet inte att hitta i Reglementet. Detta innebär att Licensnämnden i och med sitt beslutsfattande har handlat utanför sin behörighet. Beslutet ska därmed upphävas.        

3.3              Särskilda skäl har förelegat

IK Pantern har varit medveten om att sista datum att lämna in årsredovisningen var den 31 maj. Före detta datum hade föreningen bokat in ett möte med sin revisor, Johan Lidehäll, för att gå igenom bokslutet. Föreningens bokhållning sköts externt och strax före mötet med Johan Lidehäll skulle hållas fick bokhållaren barn. Med anledning av detta var han borta från arbetet i ett antal dagar vilket resulterade i att föreningen inte hade erforderliga handlingar att presentera för revisorn och därför ställde in mötet. 

I samband med att mötet ställdes in insåg IK Pantern att det inte skulle vara möjligt att hinna lämna in årsredovisningen den 31 maj. Föreningen kontaktade därför John Fransson på SIF och meddelade att tidsfristen inte skulle kunna hållas.

Den 14 juni skickade föreningen in verksamhetsberättelse för 2016/2017 med aktuell balansräkning, dock inte undertecknad av en auktoriserad revisor eftersom denne ännu inte hade hunnit gå igenom räkenskapshandlingarna på grund av bokhållarens tidigare frånvaro. Verksamhetsberättelsen visade att IK Pantern hade ett eget kapital på över 1 miljon kronor och ett resultat på cirka 200 000 kronor. 

Den 16 juni hade IK Pantern möte med revisorn för att gå igenom bolagets räkenskaper. Efter mötet upptäckte revisorn att årsredovisningen innehöll några felbokningar som behövde justeras innan han kunde underteckna den. Dessa felbokningar var dock inget som påverkade nämnvärt vare sig det egna kapitalet eller föreningens resultat, som även efter justeringarna uppgick till över 1 miljon respektive cirka 200 000  kronor. Underskriven årsredovisning lämnades slutligen in den 21 juni kl. 15.25. 

Under hela perioden inför den 31 maj och veckorna därefter har IK Pantern löpande haft kontakt med SIF och informerat förbundet om föreningens förseningar och anledningarna till dessa, samt vilka åtgärder föreningen tagit för att så snabbt som möjligt kunna skicka in erforderliga handlingar. Förbundet har till en början accepterat förseningen, vilket bl.a. framgår av Licensnämndens beslut där det anges att ”Licensnämnden [beslutade] att ge föreningen ytterligare möjlighet att lämna in [handlingarna] […]”. Först efter den 14 juni har föreningen blivit meddelade om att Licensnämnden avsåg pröva föreningens elitlicens vid ett möte den 21 juni och att föreningen hade möjlighet att inkomma med årsredovisningen senast kl. 8 denna dag. 

Eftersom förbundet initialt har accepterat IK Panterns förseningar har föreningen varit av uppfattningen att just tidsfristen den 31 maj inte var definitivt avgörande för huruvida elitlicensen skulle beviljas eller inte. Att IK Pantern haft denna uppfattning har även en bakgrund i att Licensnämnden föregående säsong beviljade föreningen elitlicens efter att den 16 juni 2016 efterfrågat kompletterande handlingar och därefter fattat beslut först i juli 2016, trots att det även detta år funnits en tidsfrist den 31 maj, se bilagd e-postkorrespondens, Bilaga 2. IK Pantern har istället utgått ifrån att det som varit av vikt för ett beviljande av elitlicens har varit huruvida föreningen inom rätt tid de facto uppfyllt beloppskravet för det egna kapitalet eller inte.

Vidare bör tilläggas att IK Pantern under den senaste säsongen har utvecklat sin verksamhet och satsat på att bygga en ännu mer professionell organisation som inte bara ska vara framgångsrik under den kommande säsongen utan även inför en framtid i Hockeyallsvenskan. Föreningen har bl.a. upprättat ett separat bolag för marknadsföring som redan har nått framgångar med rekrytering av såväl sponsorer som samarbetspartners. Åtgärder har också vidtagits för att förbättra arrangemangen kring matcherna och därigenom locka en större publik. Vidare har det i hockeytruppen skett rekryteringar på både spelar- och ledarsidan som ger IK Pantern förhoppningar om att kommande säsong ska bli minst lika bra som föregående års.    

Sammanfattningsvis är självklart beklagligt att årsredovisningen inte har kunnat skickas in den 31 maj. Samtidigt är det klarlagt att IK Pantern före den 30 april har haft ett eget kapital som inte understigit 1 miljon kronor och således haft en stabil ekonomi. Denna omständighet har enligt IK Panterns uppfattning varit den som varit av största vikt för ett beviljande av elitlicens och för att kvarbli i serien. Denna uppfattning har föreningen haft delvis mot bakgrund av handläggningen inför beslut om elitlicens från föregående säsong. IK Pantern har utifrån omständigheterna gjort sitt bästa för att lämna in årsredovisningen så snart föreningen har kunnat och har på intet sätt försökt dölja sin försening. Tvärtom har IK Pantern kontinuerligt uppdaterat förbundet om allt som har skett. Även om det förekommit försening som delvis legat utanför föreningens kontroll står konsekvenserna av Licensnämndens beslut inte i proportion till de effekter beslutet får för föreningen och de personer som påverkas av föreningens verksamhet.  

Avslutningsvis föreligger det således sådana särskilda skäl som innebär att föreningen inte ska flyttas ned i serien. 

 

Per Olsson

MAQS Advokatbyrå Malmö KB

 
Alfred Althén
 

Copyright © 2015-2018 IK Pantern

Produktion och drift: Sports Editing Sweden AB